29.11.2017
Кампания по изземване на градински бензинов тример, с търговска марка „Макита“, модел EM2600U

Съобщение до крайните потребители, закупили градински бензинов тример, с търговска марка „Макита“, модел EM2600U, със серийни номера в посочениите обхвати

От сериен №

До сериен №

160400351

160400455

160400456

160400665

160500121

160500435

160600204

160600413

160600414

160600518

161000331

161000470

161100361

161100570

161100571

161100640

170300666

170300945

Уважаеми потребители,
 „Макита България“ ЕООД организира кампания по изземване на градински бензинов тример, с търговска марка   („Макита“), модел EM2600U със сериен номер, посочен в таблицата по-горе („Продуктът“). Продуктът е произвеждан и разпространяван на територията на Република България в периода от 01.01.2017 г. до 25.08.2017 г. Причината за тази кампания е наличието на рискове, свързани с употребата на Продукта. Установен е проблем с уплътнителен пръстен в резервоара на машината, който при продължителен контакт с горивото, има вероятност да се свие и по този начин да създаде възможност за изтичане на гориво.
Периодът на кампанията по изземване на Продукта е от 01.12.2017 г. до 28.03.2018 г. включително („Период на кампанията“). Кампанията по изземване предоставя на потребителите, закупили Продукта на територията на Република България (включително и чрез онлайн покупки), възможността да върнат на „Макита България“ ЕООД опасния Продукт и да упражнят правото си на обезщетение при условията на и в Периода на кампанията по изземване.
Претенцията за обезщетяване се предявява писмено чрез попълване на заявление по образец в Периода на кампанията по изземване, което се подава на следния адрес: гр. София, ул. Околовръстен път № 373.
Доказването на цената, която сте заплатили за Продукта, става чрез представяне на документ за покупката – фактура / касов бон, оригинална гаранционна карта, които потвърждават по недвусмислен начин покупката на Продукта от лице, разпространяващо опасния Продукт на територията на Република България.
Потребителите, които връщат Продукта през Периода на кампанията по изземване, ще имат право да избират между следните обезщетения:
(1) възстановяване цената на Продукта към момента на нейното закупуване;
или
(2) замяна на Продукта с безопасна стока от същия вид, цена и качество.
„Макита България“ ЕООД обезщетява потребителите в момента на изземването на Продукта. Когато обезщетяването на потребителя се извършва чрез замяна на Продукта с безопасна стока и „Макита България“ ЕООД не разполага с безопасна стока в момента на изземването, обезщетяването се извършва в срок до един месец от деня на изземването.
При изземването на закупения от Вас Продукт ще ви бъде издаден документ за изземване на Продукта, който съдържа следните реквизити:
• дата и място на изземването;
• наименование, код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление на дистрибутора, който извършва изземването;
• трите имена на потребителя и адрес за връзка;
• вид и брой на Продуктите, които се изземват от потребителя;
• начина на обезщетяване на потребителя;
• подписи на съставителя и на потребителя.
В случай, че „Макита България“ ЕООД има възможност да замени опасната част (уплътнителния пръстен) на Продукта с нова част, която да доведе до предотвратяване на риска за здравето и безопасността на потребителите, обезщетяването на потребителите ще бъде извършвано само посредством замяна на опасната част от продукта с безопасна, без да се прилагат двете възможности, описани по-горе.
Ако Продуктът не работи (т.е. не може да се използва) или е със заменен уплътнителен пръстен в резервоара на машината (което прави Продукта безопасен за ползване), „Макита България“ ЕООД си запазва правото да не обезщетява потребителите. За целта ще бъде издаден документ за отказ за изземване на Продукта.

За подробности и въпроси около кампанията по изземването, моля обръщайте се към представителите на „Макита България“ ЕООД на телефон 029210554 или по имейл petkov@makita.bg.

От екипа на „Макита България“ ЕООД